Nabídka kroužků pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, zájemci o činnost našich zájmových kroužků

v tomto školním roce se opět o něco rozrostla nabídka našich zájmových kroužků a z toho důvodu jsme přistoupili k většímu provázání našich www stránek s informačním a evidenčním programem „Domeček“. 

Pokud jste rodiče dětí, kteří přicházejí do našich kroužků poprvé a potřebujete k jednotlivým kroužkům více informací než je na “Hlavním plakátu“ Nabídka kroužků na školní rok 2018/2019, zaregistrujte se prosím do systému Domeček na adrese duhovka.iddm.cz ( postup je popsán v e- přihlášce) a „rozklikněte“ vlevo odrážku Kroužky. V rozbaleném seznamu vyberte zvolený kroužek.

Objeví se vám všechny důležité informace o kroužku: např. obsah činnosti, vedoucí a kontakt na něj, potřebné pomůcky, datum první schůzky i počet volných míst.

Doporučený postup při přihlašování dítěte:

 1. Při přihlašování preferujeme využití digitální e-přihlášky. Její výhoda spočívá v tom, že ji můžete použít i pro přihlášení na další akce
 2. V případě, že dítě navštěvovalo některý náš kroužek již v loňském roce a přihlašovali jste je digitálně ze svého PC, využijte svoji loňskou registraci na: http://duhovka.iddm.cz/ (a heslo) a vyberte nové kroužky na školní rok 2018/19.
 3. V případě, že jste se v loňském roce přihlašovali pouze písemně proveďte ze svého domácího PC nejprve registraci (podrobnosti zde) a pak vyberte nové kroužky na školní rok 2018/19
 4. Poté obdržíte e-mailem přihlášku a  pokyny
 5. Podepsanou přihlášku nám zašlete, úhradu zápisného zašlete na účet Duhovky SVČ Břeclav
 6. Do nabízených kroužků je potřeba se každoročně znovu přihlásit!!!
 7. Pokud budete potřebovat s digitálním přihlášením poradit, kontaktuje Františka Verbíka (frantisek.duhovka@gmail).
 8. Pokud nemáte přístup k PC a tento postup Vám nevyhovuje, vyplňte písemnou přihlášku a doručte ji do kanceláře Duhovky SVČ v Břeclavi na Lidické ulici

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKŮ

 


Seznam kroužků

Kroužky si můžete vyfiltrovat dle následujících hodnot:


 

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Svým podpisem stvrzuji, že dítěti umožním pravidelnou docházku do zájmového kroužku či klubu a v případě nemoci je z docházky řádně omluvím. Beru na vědomí, že mé dítě je řádným členem zájmového kroužku či klubu až na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky a řádně uhrazeného příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s činností zájmového útvaru. Jsem si vědom(a), že příspěvek je možné uhradit na účet 20738651/0100. Jako variabilní symbol použijte kód kroužku. Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení účastníka a název zájmového kroužku.

Zaplacený příspěvek je úplatou za zájmové vzdělávání podle vyhlášky 74/2005 Sb. a je nevratný. Pouze v případě přerušení a ukončení docházky mé dcery (mého syna) do zájmového útvaru z vážných zdravotních důvodů, bude vrácena maximálně jeho poměrná část. V případech příspěvku vyššího jak 1.000,-Kč/rok za jeden zájmový kroužek je možné zaplatit pouze za první pololetí (platí pouze pro kroužky EM Dancers). Souhlasím s fotografováním svého dítěte v rámci činnosti SVČ a s použitím fotografií na nástěnkách a webových stránkách pro účely prezentace a propagace SVČ Duhovka Břeclav. Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů. Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s obsahem Vnitřního řádu SVČ Duhovka Břeclav a Podmínkami pro pravidelnou zájmovou činnost, které jsou zveřejněny v tištěné podobě na hlavní nástěnce SVČ a v digitální podobě na www.duhovka.cz. Potvrzuji, že uvedené údaje jsou správné a souhlasím s jejich zpracováním, v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů a ve znění pozdějších změn a doplnění. Činnost zájmových kroužku probíhá od první schůzky do 31. 05. 2019, není-li sjednáno jinak. V době státních svátků a všech školních prázdnin se kroužky nekonají.

0
0
0
s2smodern
Telefony
 • Kancelář: +420 731 633 985
 • Pracoviště Lidická: + 420 776 599 360
 • Pracoviště Na Valtické: +420 702 022 560
 • Turistické základy: +420 702 013 809
 • Ředitel: +420 602 413 823
Fakturační adresa
 • Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace
 • Lidická 1060/4 690 02 Břeclav
 • IČ: 60575514 
 • ID datové schránky: ze83di7 
 • Číslo účtu: 20738651/0100
 
Pokladní hodiny
 • Pondělí: 13:00 - 17:00
 • Středa: 8:00 - 13:00
Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace realizuje projekt Zvýšení kvality volnočasového vzdělávání, reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011004 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Projekt je zaměřen na: personální podpora – sociální pedagog , osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemové vzdělávání v SVČ, zapojení odborníkaz praxe do vzdělávání v SVČ, nové metody ve vzdělávání v SVČ ,zájmové a rozvojové aktivity SVČ – klub komunikace v cizím jazyce, projektový den v SVČ, projektový denmimo SVČ, spolupráce s rodiči žák SVČ a veřejností – komunitně osvětová setkávání. Hlavními cíli projektu jsou zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován EU.
 
 
 
Logolink OP VVV hor barva cz